Korzystanie z plików cookie i innych danych witryn

31/05/2021

GRUPA CANAL + publikuje witrynę rekrutacyjną dostępną pod adresem https://joinus.canalplus.com  (zwana dalej „Witryną”) dostępna za pośrednictwem urządzeń, niezależnie od tego, czy jest to komputer, smartfon czy tablet (zwana dalej „Urządzeniem”).

Podczas przeglądania Witryny, pliki cookie i dane witryny lub identyfikatory połączenia (dalej „Identyfikatory”) są deponowane lub gromadzone na Twoim Urządzeniu. Ta strona pozwala lepiej zrozumieć, jak działają identyfikatory gromadzone na Twoim Urządzeniu i jak korzystać z różnych narzędzi umożliwiających ich konfigurację (akceptacja lub odmowa).

1. Co to jest identyfikator?

Przetwarzanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani podania o pracę i odbywa się zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz wszelkimi innymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, mających zastosowanie do przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce (zwanymi dalej „Obowiązującymi przepisami”).

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania podań o pracę i procesu rekrutacji:

–   poszukiwanie i identyfikowanie odpowiednich profili za pośrednictwem naszej strony rekrutacyjnej, stron, na których publikowane są nasze oferty pracy, agencji rekrutacyjnych i wydarzeń branżowych, na których jesteśmy obecni;

–   przetwarzanie podań o pracę: przyjmowanie, sortowanie, rejestracja i ocena;

–   nawiązanie kontaktu i ocena zdolności kandydata na stanowisko na podstawie jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

–   utworzenie biblioteki CV („CVthèque”) pozwalającej na kontakt w przypadku pojawienia się nowej oferty, która może odpowiadać profilowi kandydata.

 

Te operacje przetwarzania danych opierają się na następujących podstawach prawnych:

–   poszukiwanie i identyfikowanie odpowiednich profili: uzasadniony interes;

–   przetwarzanie podań o pracę: czynność poprzedzająca zawarcie umowy;

–   nawiązanie kontaktu i ocena zdolności kandydata na stanowisko: uzasadniony interes;

–   utworzenie CVthèque:

               -   jeśli CV zostało nam przekazane dobrowolnie (podczas imprezy branżowej, w ramach zgłoszenia z własnej inicjatywy): zgoda;

                -   jeśli po zakończeniu procesu rekrutacji chcemy zachować Pana/Pani profil w naszej bibliotece CV („CVthèque“), aby móc informować Pana/Panią o nowych ofertach: uzasadniony interes, przy czym przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych na warunkach określonych w ust. 5.

 

W razie zatrudnienia Pana/Pani przez GRUPĘ CANAL+ lub jedną z jej spółek zależnych, Pana/Pani dane będą dalej przetwarzane w celu zarządzania zatrudnieniem i karierą zawodową. 

 

2. Gromadzone dane

Wszelkie dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej są danymi osobowymi. Grupa Canal+ przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • dane dotyczące tożsamości (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania);
  • dane dotyczące kariery zawodowej (CV, szkolenia, doświadczenie zawodowe, umiejętności);
  • list intencyjny;
  • rodzaj poszukiwanego stanowiska;
  • zapis wizerunku i głosu w razie prowadzenia rozmów wideo;
  • ocena predyspozycji i umiejętności, w tym analiza przypadku w zależności od stanowiska, które ma zostać obsadzone;
  • referencje od poprzednich pracodawców.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio przez GRUPĘ CANAL+ lub jedną z jej spółek zależnych lub pośrednio przez naszych partnerów (agencje rekrutacyjne, strony internetowe publikujące oferty pracy i umożliwiające kontakt z naszą grupą).

Niektóre z wymaganych danych osobowych mogą być obowiązkowe; te dane są wyróżnione gwiazdką lub jej odpowiednikiem w momencie ich pozyskiwania. Niepodanie wymaganych informacji uniemożliwi rozpatrzenie Pana/Pani podania o pracę.

Aby uprościć komunikację i uniknąć konieczności podróżowania, rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu narzędzia do wideokonferencji. Rozmowa nie będzie nagrywana bez Pana/Pani uprzedniej zgody.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są GRUPA CANAL+, jej spółki zależne i podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, pomocnikom prawnym, funkcjonariuszom publicznym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub przepisami, na które GRUPA CANAL+ lub jej spółki zależne są zobowiązane udzielić odpowiedzi (wezwanie sądowe lub administracyjne).

Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane przez dostawców usług technicznych zlokalizowanych poza Unią Europejską. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom, robimy to w ścisłej zgodności z warunkami ochrony danych określonymi w obowiązujących przepisach.

W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej uznającej kraj, do którego trafiają Pana/Pani dane, za zapewniający odpowiedni poziom ochrony, podejmujemy odpowiednie środki wobec naszych partnerów i podwykonawców, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony oraz wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych (w tym podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej).

Na żądanie przesłane na adres kontaktowy podany w sekcji 6 poniżej możemy udostępnić Panu/Pani kopię warunków umożliwiających przekazywanie Pana/Pani danych poza Unię Europejską. Niektóre informacje mogą zostać utajnione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu zachowania tajemnicy handlowej i zobowiązania do poufności. Kopia ta może również przybrać formę podsumowania środków podjętych w celu umożliwienia przekazania danych.

4. Okres, przez który dane są gromadzone

Pana/Pani konto kandydata zostanie usunięte 6 miesięcy po ostatniej aktywności na koncie.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Pana/Pani ubiegania się o pracę są przechowywane przez okres rozpatrywania wniosku oraz, począwszy od ostatniego kontaktu z GRUPĄ CANAL+, przez okres ustalony w odniesieniu do naszych celów i spoczywających na nas zobowiązań prawnych. Okres ten jest określany przez spółkę zależną, w której ubiega się Pan/Pani o pracę (proszę zapoznać się z polityką spółki zależnej w § 6. Polityki danych osobowych spółek zależnych GRUPY CANAL +).

W przypadku rekrutacji dane będą gromadzone zgodnie z polityką gromadzenia ustaloną przez spółkę zależną, w której będzie Pan/Pani wykonywać obowiązki.

5. Prawa osób

Może Pan/Pani w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw (dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych) w odniesieniu do dotyczących Pana/Pani danych lub wycofać swoją zgodę, pisząc na adres kontaktowy wskazany w polityce ochrony danych osobowych w kraju spółki zależnej, w której ubiega się Pan/Pani o pracę, pod warunkiem udowodnienia swojej tożsamości.

Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani, by Pana/Pani dane były dłużej przechowywane w naszej bibliotece CV („CVthèque”), konto kandydata można usunąć bezpośrednio ze swojego konta w sekcji „Opcje wyszukiwania i poufność”, a następnie „Oświadczenie o poufności danych”.

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju siedziby spółki zależnej, której dotyczy Pana/Pani podanie o pracę.

Jeśli mieszka Pan/Pani we Francji, można również wydać dyspozycje dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania Pana/Pani danych osobowych osobom trzecim w razie śmierci.

 

6. Możesz skonfigurować swoje preferencje, w zależności od przeglądarki, klikając w wymienione łącza.

Ta konfiguracja różni się na urządzeniu mobilnym lub tablecie.

Na koniec możesz skonfigurować przeglądarkę urzadzenia tak, aby wysyłała kod wskazujący na strony internetowe, których nie chcesz śledzić. Ta opcja jest powszechnie nazywana „Nie śledź”.

Parametry ustawień różnych przeglądarek mogą ulec zmianie. W razie trudności zapraszamy do zapoznania się z sekcją CNIL „Pliki cookie: narzędzia do ich kontrolowania”, w której znajdują się narzędzia i wskazówki ograniczające śledzenie danych przeglądania stron internetowych w przeglądarkach Chrome, Firefox i Internet Explorer: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554