Dane osobowe i poufność

12/07/2023

W ramach rejestracji w strefie kandydata na stronie https://joinus.canalplus.com oraz przedłożenia kandydatury na oferty pracy GRUPY CANAL+ i jej spółek zależnych, należy dostarczyć Grupie Canal + (RCS Nanterre 420 624 777, 50 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy les Moulineaux, Francja) i jej spółkom zależnym swoje dane osobowe.

Celem niniejszej polityki jest poinformowanie Cię o warunkach, w jakich Twoje dane są przetwarzane przez GRUPĘ CANAL+ i jej spółki zależne.

Zapraszamy również do zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych kraju, gdzie ma siedzibę spółka zależna, w której składasz wniosek, poprzez kliknięcie linku u dołu tej strony (§6. Polityka postępowania z danymi osobowymi spółek zależnych GRUPY CANAL+).

1. Cele i podstawa prawna

Przetwarzanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia Pana/Pani podania o pracę i odbywa się zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz wszelkimi innymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, mających zastosowanie do przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce (zwanymi dalej „Obowiązującymi przepisami”).

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania podań o pracę i procesu rekrutacji:

–    Poszukiwanie i identyfikowanie odpowiednich profili za pośrednictwem naszej strony rekrutacyjnej, stron, na których publikowane są nasze oferty pracy, agencji rekrutacyjnych i       wydarzeń branżowych, na których jesteśmy obecni;

–     Przetwarzanie podań o pracę: przyjmowanie, sortowanie, rejestracja i ocena;

–     Nawiązanie kontaktu i ocena zdolności kandydata na stanowisko na podstawie jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

–     Utworzenie biblioteki CV („CVthèque”) pozwalającej na kontakt w przypadku pojawienia się nowej oferty, która może odpowiadać profilowi kandydata.

 

Te operacje przetwarzania danych opierają się na następujących podstawach prawnych:

–     Poszukiwanie i identyfikowanie odpowiednich profili: uzasadniony interes;

–     Przetwarzanie podań o pracę: czynność poprzedzająca zawarcie umowy;

–     Nawiązanie kontaktu i ocena zdolności kandydata na stanowisko: uzasadniony interes;

–     Utworzenie CVthèque:

  • Jeśli CV zostało nam przekazane dobrowolnie (podczas imprezy branżowej, w ramach zgłoszenia z własnej inicjatywy): zgoda;
  • Jeśli po zakończeniu procesu rekrutacji chcemy zachować Pana/Pani profil w naszej bibliotece CV („CVthèque“), aby móc informować Pana/Panią o nowych ofertach: uzasadniony interes, przy czym przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych na warunkach określonych w ust. 5.

 

W razie zatrudnienia Pana/Pani przez GRUPĘ CANAL+ lub jedną z jej spółek zależnych, Pana/Pani dane będą dalej przetwarzane w celu zarządzania zatrudnieniem i karierą zawodową. 

2. Gromadzone dane

Wszelkie dane umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osoby fizycznej są danymi osobowymi. Grupa Canal+ przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami:

–    Dane dotyczące tożsamości (nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania);

–    Dane dotyczące kariery zawodowej (CV, szkolenia, doświadczenie zawodowe, umiejętności);

–    List intencyjny;

–    Rodzaj poszukiwanego stanowiska;

–    Zapis wizerunku i głosu w razie prowadzenia rozmów wideo;

–    Ocena predyspozycji i umiejętności, w tym analiza przypadku w zależności od stanowiska, które ma zostać obsadzone;

–    Referencje od poprzednich pracodawców.

Pana/Pani dane osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio przez GRUPĘ CANAL+ lub jedną z jej spółek zależnych lub pośrednio przez naszych partnerów (agencje rekrutacyjne, strony internetowe publikujące oferty pracy i umożliwiające kontakt z naszą grupą).

Niektóre z wymaganych danych osobowych mogą być obowiązkowe; te dane są wyróżnione gwiazdką lub jej odpowiednikiem w momencie ich pozyskiwania. Niepodanie wymaganych informacji uniemożliwi rozpatrzenie Pana/Pani podania o pracę.

Aby uprościć komunikację i uniknąć konieczności podróżowania, rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu narzędzia do wideokonferencji. Rozmowa nie będzie nagrywana bez Pana/Pani uprzedniej zgody.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są GRUPA CANAL+, jej spółki zależne i podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym, pomocnikom prawnym, funkcjonariuszom publicznym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub przepisami, na które GRUPA CANAL+ lub jej spółki zależne są zobowiązane udzielić odpowiedzi (wezwanie sądowe lub administracyjne).

Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane i przetwarzane przez dostawców usług technicznych zlokalizowanych poza Unią Europejską. Przekazując dane osobowe tym odbiorcom, robimy to w ścisłej zgodności z warunkami ochrony danych określonymi w obowiązujących przepisach.

W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej uznającej kraj, do którego trafiają Pana/Pani dane, za zapewniający odpowiedni poziom ochrony, podejmujemy odpowiednie środki wobec naszych partnerów i podwykonawców, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony oraz wdrożyć techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych (w tym podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej).

Na żądanie przesłane na adres kontaktowy podany w sekcji 6 poniżej możemy udostępnić Panu/Pani kopię warunków umożliwiających przekazywanie Pana/Pani danych poza Unię Europejską. Niektóre informacje mogą zostać utajnione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu zachowania tajemnicy handlowej i zobowiązania do poufności. Kopia ta może również przybrać formę podsumowania środków podjętych w celu umożliwienia przekazania danych.

4. Okres, przez który dane są gromadzone

Pana/Pani konto kandydata zostanie usunięte 6 miesięcy po ostatniej aktywności na koncie.

Dane osobowe przetwarzane w ramach Pana/Pani ubiegania się o pracę są przechowywane przez okres rozpatrywania wniosku oraz, począwszy od ostatniego kontaktu z GRUPĄ CANAL+, przez okres ustalony w odniesieniu do naszych celów i spoczywających na nas zobowiązań prawnych. Okres ten jest określany przez spółkę zależną, w której ubiega się Pan/Pani o pracę (proszę zapoznać się z polityką spółki zależnej w § 6. Polityki danych osobowych spółek zależnych GRUPY CANAL +).

W przypadku rekrutacji dane będą gromadzone zgodnie z polityką gromadzenia ustaloną przez spółkę zależną, w której będzie Pan/Pani wykonywać obowiązki.

5. Prawa osób

Może Pan/Pani w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw (dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych) w odniesieniu do dotyczących Pana/Pani danych lub wycofać swoją zgodę, pisząc na adres kontaktowy wskazany w polityce ochrony danych osobowych w kraju spółki zależnej, w której ubiega się Pan/Pani o pracę, pod warunkiem udowodnienia swojej tożsamości.

Jeśli nie życzy sobie Pan/Pani, by Pana/Pani dane były dłużej przechowywane w naszej bibliotece CV („CVthèque”), konto kandydata można usunąć bezpośrednio ze swojego konta w sekcji „Opcje wyszukiwania i poufność”, a następnie „Oświadczenie o poufności danych”.

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju siedziby spółki zależnej, której dotyczy Pana/Pani podanie o pracę.

Jeśli mieszka Pan/Pani we Francji, można również wydać dyspozycje dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania Pana/Pani danych osobowych osobom trzecim w razie śmierci.

 

6. Polityka danych osobowych spółek zależnych GRUPY CANAL+

Zapraszamy do zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych kraju, gdzie ma siedzibę spółka zależna, w której składasz wniosek. W tym celu kliknij poniższy link.

Francja : https://jobs.canalplus.com/donnees-personnelles

Wietnam : http://careers.kplus.vn/introduction/applicant-privacy-policy

Polska : https://pl.canalplus.com/daneosobowe-rekrutacja

Haïti : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/22/0b066382bfe0ca131cd8f08b88c6d4b0707226c1.pdf

Niemcy : https://www.studiocanal.de/datenschutz.php

Mauritius : http://www.canalplus-contact.com/Politique%20de%20Confidentialit%C3%A9.pdf

Niderlandy; Republika Czeska; Luksemburg; Niemcy; Belgia; Rumunia; Słowacja; Austria; Węgry : https://www.m7group.eu/privacy-policy/job-applicant/

Wielka Brytania : https://www.studiocanal.co.uk/candidate-privacy-policy/

Benin; Burkina; Cameroon; Congo; Ivory Coast; Gabon; Guinea; Madagascar; Mali; Niger; Democratic Republic of Congo; Senegal; Togo : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/28/e324246739992c0644240cd3acd9cf32625f249e.pdf

Myanmar : https://warehouse.canal-overseas.com/content/0001/29/8428635f3bde08c595053b6231d00d01e7198cda.pdf